Εκδόσεις Ευρύαλος
Καποδιστρίου 35
42100 ΤΡΙΚΑΛΑ
Τα βιβλία των εκδόσεων Ευρύαλος
προγενέστερα του 2010
διατίθενται αποκλειστικά από τις
Εκδόσεις Στοχαστής