Γνωστά λάθη για το βιβλίο του Serge Lang
Άλγεβρα

Σελίδα Γραμμή Διόρθωση
75 22 ...Έστωσαν H, K υποομάδες...
88 14 ...Ένα δεξιό ιδεώδες επαληθεύει...
886 - 8 ...δεν ξέρω αν...
890 3 ...Topological Methods...